Najave

Radionica POTPORA ULAGANJU U POKRETANJE NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI U RURALNIM PODRUČJIMA

16 Siječanj 2018

LAG Podravina i Turistička zajednica grada Đurđevca pozivaju Vas na radionicu koja će se održati...

POZIV ZA SUDJELOVANJE NA RADIONICI NA TEMU „MJERA 6.2.1. –...

06 Prosinac 2017

Poštovani, pozivamo Vas na radionicu koja će se održati 15. prosinca (petak) 2017. godine u Goli,...

Najava natječaja za tip operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“

08 Prosinac 2016

Potaknuti brojnim upitima i velikom zainteresiranošću potencijalnih korisnika, a s ciljem pravovremene pripreme svih zainteresiranih...

Raspored održavanja radionica za podmjeru 6.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih...

14 Listopad 2016

Radionice su namijenjene korisnicima koji su aplicirali na prvi natječaj za navedenu podmjeru i kojima...

Uskoro novi natječaji za mjere Programa ruralnog razvoja

14 Listopad 2016

Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju najavljuje raspisivanje natječaja...

Novi program HABOR-a: Kreditiranje izrade projektne dokumentacije

10 Listopad 2016

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) objavila je Program kreditiranja pripreme projektne dokumentacije i...

POZIV PODUZETNICIMA S PODRUČJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA IZLAGANJE NA „11....

10 Listopad 2016

Ovogodišnji 11. po redu Međunarodni voćarski sajam održat će se 04. i 05. studenog 2016....

Raspisan natječaj za građanske akcije Naš doprinos zajednici

21 Rujan 2016

Četiri regionalne zaklade - partneri Nacionalne zaklade u provedbi Decentraliziranog modela financiranja razvoja civilnoga društva...

Natječaj za prijavu projekata programa udruga i zdravstvenih organizacija

11 Srpanj 2016

Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo pravosuđa i Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade RH objavili su zajednički...

Skupština

Skupština je predstavničko i najviše tijelo upravljanja LAG-a.

Skupštinu čine svi članovi LAG-a odnosno zastupnici pravnih osoba članica LAG-a određeni na način utvrđen zakonom odnosno aktima tih organizacija.
Svaka pravna osoba članica LAG-a ima jednog zastupnika u Skupštini LAG-a, koji može imati svojeg zamjenika. Zastupnici pravnih osoba članica LAG-a mogu biti razriješeni dužnosti, ako ih opozove organizacija koja ih je izabrala.
Mandat izabranih predstavnika pravnih osoba traje do isteka mandata na koji su izabrani od strane pravne osobe.
Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna. Redovna sjednica skupštine održava se najmanje jednom godišnje, izvanredne prema potrebi, a izborne svake četiri godine.
Sjednice skupštine saziva Predsjednik LAG-a.
U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži Nadzorni odbor i/ili najmanje 1/3 članova LAG-a.
U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.
Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 4. ovoga članka, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).
U slučaju isteka mandata tijelima Udruge Skupštinu udruge saziva zadnja osoba ovlaštena za zastupanje upisana u Registar udruga.
Skupštinom predsjeda Predsjednik LAG-a s dopredsjednicima. U odsutnosti Predsjednika i dopredsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedati sjednicom.
Na početku sjednice biraju se: zapisničar, dva ovjerovitelja zapisnika i verifikacijska komisija.
O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi LAG-a.
Za donošenje pravovaljanih odluka Skupštini mora prisustvovati natpolovična većina od ukupnog broja članova. Ako u vrijeme zakazano za početak zasjedanja ne bude prisutna većina članova, sjednica Skupštine se odgađa za pola sata. Nakon isteka pola sata, Skupština može donositi pravovaljane odluke, ako je prisutno najmanje 20% članova LAG-a.
Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Iznimno, kada Skupština odlučuje o Statutu, donošenju financijskog plana te izboru i razrješenju tijela Udruge, odluke se donose dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova Skupštine.
Odluke Skupštine donose se u pravilu javnim glasovanjem, ako Skupština ne odluči da se o pojedinačnim pitanjima odluka donosi tajnim glasovanjem.
Odluke Skupštine obvezuju tijela i sve članove na njihovo provođenje.
Skupština LAG-a obavlja sljedeće poslove:

• donosi Statut i druge opće akte te njihove izmjene i dopune,
• bira, razrješava; predsjednika, dva dopredsjednika i članove Upravnog i Nadzornog odbora,
• donosi Program rada LAG-a, Financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu
• donosi Lokalnu razvojnu strategiju LAG-a «PODRAVINA»
• odlučuje o žalbama protiv odluke Upravnog odbora o prijedlozima, zahtjevima i predstavkama članova LAG-a,
• raspravlja i odlučuje o izvještajima o radu Upravnog odbora i drugih tijela,
• prihvaća godišnje financijsko izvješće, te donosi završni račun LAG-a,
• odlučuje o dodijeli priznanja fizičkim i pravnim osobama i članovima,
• odlučuje o prestanku postojanja LAG-a,
• donosi Poslovnik o svom radu,
• imenuje počasne članove LAG-a
• obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i drugim propisima
• odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine udruge
• donosi odluku o statusnim promjenama LAG-a (pripajanje, spajanje, podjela udruge).

IZVOR:
„STATUT LOKALNE AKCIJSKE GRUPE „PODRAVINA"", donesen na sjednici Skupštine LOKALNE AKCIJSKE GRUPE "PODRAVINA", održanoj dana 27.siječnja 2015. godine.

kliknadomacelogo

Natječaji

NATJEČAJ ZA TIP OPERACIJE 4.1.1. – POLJOPRIVREDNICIMA NA RASPOLAGANJU 360...

16 Veljača 2018

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (http://www.apprrr.hr/poljoprivrednicima-na-raspolaganju-360-milijuna-kuna-za-biljnu-proizvodnju-%E2%80%93-objavljen-novi-natjecaj-za-411-2567.aspx) danas je objavila novi natječaj...

FADN kalkulator 2018.

14 Veljača 2018

Na linku možete pronaći FADN kalkulator, preko kojeg možete izračunati EKONOMSKU VELIČINU POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA, ključnu...

Objavljen natječaj za tip operacije 6.2.1. “Potpora ulaganju u pokretanje...

02 Veljača 2018

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju danas je objavila Natječaj za provedbu...

Natječaj za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim...

04 Listopad 2017

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom danas je objavila izmjenu Natječaja za provedbu...

Raspisano je 5 natječaja za podmjeru 4.1.

25 Travanj 2017

Stupio je na snagu Pravilnik o provedbi mjere 4 „Ulaganja u fizičku imovinu, podmjere...

Javni poziv za tekući projekt: T 100053 POTPORA MALE VRIJEDNOSTI...

30 Ožujak 2017

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01.,...

Javni poziv za tekući projekt T 100043 POTPORA MALE VRIJEDNOSTI...

30 Ožujak 2017

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01.,...

Javni poziv za tekući projekt T 100010 POTICANJE NOVIH VIŠEGODIŠNJIH...

30 Ožujak 2017

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01.,...

Javni poziv za tekući projekt: T – 100040 POTPORE MALE...

30 Ožujak 2017

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01.,...

Javni poziv za tekući projekt: T – 100015 POTICANJE OSIGURANJA...

30 Ožujak 2017

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 7/13., 14/13., 9/15....

© 2016 LAG PODRAVINA. Sva prava pridržana. Design by Georg