hrenfrdehuites

Skupština

Skupština je predstavničko i najviše tijelo upravljanja LAG-a.

Skupštinu čine svi članovi LAG-a odnosno zastupnici pravnih osoba članica LAG-a određeni na način utvrđen zakonom odnosno aktima tih organizacija.

Svaka pravna osoba članica LAG-a ima jednog zastupnika u Skupštini LAG-a, koji može imati svojeg zamjenika. Zastupnici pravnih osoba članica LAG-a mogu biti razriješeni dužnosti, ako ih opozove organizacija koja ih je izabrala.

Mandat izabranih predstavnika pravnih osoba traje do isteka mandata na koji su izabrani od strane pravne osobe.

Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna. Redovna sjednica skupštine održava  se najmanje jednom godišnje, izvanredne prema potrebi, a izborne svake četiri godine.

Sjednice skupštine saziva Predsjednik LAG-a.

U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži Nadzorni odbor i/ili najmanje 1/3 članova LAG-a.

U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.

Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 4. ovoga članka, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge Skupštinu udruge saziva zadnja osoba ovlaštena za zastupanje upisana u Registar udruga.

Skupštinom predsjeda Predsjednik LAG-a s dopredsjednicima. U odsutnosti Predsjednika i dopredsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedati sjednicom.

Na početku sjednice biraju se: zapisničar, dva ovjerovitelja zapisnika i verifikacijska komisija.

O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi LAG-a.

Za donošenje pravovaljanih odluka Skupštini mora prisustvovati natpolovična većina od ukupnog broja članova. Ako u vrijeme zakazano za početak zasjedanja ne bude prisutna većina članova, sjednica Skupštine se odgađa za pola sata. Nakon isteka pola sata, Skupština može donositi pravovaljane odluke, ako je prisutno najmanje 20% članova LAG-a.

Skupština punovažno odlučuje kada niti predstavnici javne vlasti, definirano u skladu s nacionalnim pravilima Republike Hrvatske, niti bilo koja pojedina interesna skupina, ne predstavlja više od 49% glasačkih prava, temeljem čl. 32., Uredbe (EU) 1303/2013. 

Odluke se donose natpolovičnom većinom prisutnih članova s pravom glasa, uz uvjet da najmanje 50% glasačkih prava pripada članovima koji ne pripadaju tijelima javne vlasti, temeljem čl. 34., Uredbe (EU) 1303/2013. 

Odluke Skupštine donose se javnim glasovanjem.

Odluke Skupštine obvezuju tijela i sve članove na njihovo provođenje.

Skupština LAG-a obavlja sljedeće poslove:

 • • donosi Statut i druge opće akte te njihove izmjene i dopune,
 • • bira, razrješava;  predsjednika,  dva  dopredsjednika  i  članove  Upravnog  i Nadzornog odbora i Povjerenstva za prigovore
 • • donosi Program rada LAG-a, Financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu
 • • donosi Lokalnu razvojnu strategiju LAG-a «PODRAVINA»
 • • odlučuje o žalbama protiv odluke Upravnog odbora o prijedlozima, zahtjevima i predstavkama članova LAG-a, osim u slučaju prigovora na odluke u sustavu provedbe decentralizirane raspodjele javnih sredstava kojima upravlja LAG o čemu odluku donosi Povjerenstvo za prigovore
 • • raspravlja i odlučuje o izvještajima o radu Upravnog odbora i drugih tijela,
 • • prihvaća godišnje financijsko izvješće, te donosi završni račun LAG-a,
 • • odlučuje o dodijeli priznanja fizičkim i pravnim osobama i članovima,
 • • odlučuje o prestanku postojanja LAG-a,
 • • donosi Poslovnik o svom radu,
 • • imenuje počasne članove LAG-a
 • • obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i drugim propisima
 • • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine udruge
 • • donosi odluku o statusnim promjenama LAG-a (pripajanje, spajanje, podjela udruge)

IZVOR:

„STATUT LOKALNE AKCIJSKE GRUPE „PODRAVINA"", donesen na sjednici Skupštine LOKALNE AKCIJSKE GRUPE "PODRAVINA", održanoj dana 12. prosinca 2017. godine.

© 2018 LAG PODRAVINA. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg